Az Szerviz-Trade Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Reklam-Trade Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Reklám-Trade Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

A Reklám-Trade domainnév, valamint a “Reklám-Trade” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Reklám-Trade Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.


  1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Reklám-Trade Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Csömöri utca 116.) jelen ÁSZF alapján köteles a szerződésben meghatározott árut, szolgáltatást (a továbbiakban: „Áru”) a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a vele szerződő félnek (a továbbiakban: „Vevő”) átadni, a Vevő pedig köteles az Árut átvenni és az árát a Szállító által kiállított számla alapján megfizetni. A Szállító szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF alapján teljesülnek, hacsak a Vevővel más írásbeli megállapodás nem születik. Amennyiben a Vevőnek saját általános szerződési feltételei vannak, az esetben is a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

2. A szállítási szerződés létrejötte és módosítása

2.1. A Vevő a megvásárolni kívánt terméket árajánlat alapján írásban rendelheti meg. A rendelés történhet fax, levél útján vagy e-mail-ben. A megrendelésben a Vevőnek meg kell jelölnie a megrendelés tárgyát, így a megvásárolni kívánt Áru típusát, cikkszámát, mennyiségét, minőségét, árát, valamint a fizetési feltételeket. Kétség esetén a megrendelés kiegészítése kérhető a Vevőtől.

2.2. Amennyiben a megrendelés értéke az 1.000.000,-Ft nettó összeget meghaladja, a megrendelés teljesítését a Szállító kizárólag akkor köteles megkezdeni, amikor a megrendelést a Vevő levél útján cégszerű aláírással ellátva megerősíti.

2.3. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás szerinti tartalommal. A visszaigazolás írásban történik, fax, levél útján vagy e-mailen.

2.4. A szerződés módosítására a szerződés létrejöttére előírt rendelkezések szerint kerülhet sor.

2.5. Amennyiben a Vevő a szerződéstől annak létrejöttét követő 5 napon belül eláll, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 5 %-a. Amennyiben a Vevő a szerződéstől, annak létrejöttét követő 6. naptól a szállítás teljesítéséig áll el, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 10 %-a, továbbá köteles a Szállító ebből eredő, a kötbér által nem fedezett kárát, így különösen a beszerzéssel vagy annak lemondásával felmerült költségeket, az elmaradt hasznot, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket, így különösen az ügyintézés költségét megtéríteni. A kártérítés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg a megrendelési értéket. A szállítás teljesítését követően a

2.6. Vevő a szerződéstől nem állhat el, és köteles a szerződés szerinti teljes vételár megfizetésére.

3. Szállítási határidő

3.1. A Szállító a részszállítás jogát fenntartja.

3.2. A Szállító mindent megtesz azért, hogy az eredetileg vállalt szállítási határidőt megtartsa. Amennyiben a szállítási késedelem több mint 15 munkanap az eredeti időponthoz képest, úgy bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni.

3.3. Amennyiben a megrendelt Áru feliratozást tartalmaz, az ajánlatban szereplő szállítási határidő a nyomatterv jóváhagyását követő napon kezdődik.

4. Átadás-átvétel

4.1. Az Áru átadás-átvétele a Szállító telephelyén, vagy az általa megadott címen történik, illetve a Vevő ez irányú kifejezett kérése esetén történhet a Vevő telephelyén is. A szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az irányadó.

4.2. A Vevő köteles az Árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.3. A Vevő köteles az Áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. Ez után a Vevő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással az Áruval kapcsolatban.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árajánlatban szereplő árak – ha maga az ajánlat eltérő ajánlati kötöttségi időt nem határoz meg – az ajánlat megküldésétől számított 1 héten belüli elfogadás esetén kötelezik a Szállítót.

5.2. Az árajánlat kizárólag az abban szereplő tételekre és költségekre vonatkozik, az ajánlatban nem szereplő, de a Vevő által igényelt tételek (pl.: gyártás előtti minta) költségei a Vevőt terhelik.

5.3. Ha a Szállító az ajánlatban az árat meghatározott devizaárfolyamhoz köti, vagy meghatározott devizaárfolyamig érvényesen adja, és a számla kiállításának időpontjában a devizaárfolyam az ajánlatban kikötött árfolyamot több mint 3 %-kal meghaladja, Szállító egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül jogosult a számla összegét a devizaárfolyam emelkedésének a 3 %-on felüli mértékével megnövelni. Ezekben az esetekben devizaárfolyamon a Szállító számlavezető bankjának deviza eladási árfolyamát kell érteni. A 3 Szállító ezen joga nem vonatkozik a számlában foglalt azon költségekre, melyek Szállítónál sem devizában merülnek fel.

5.4. Az átvett Áru ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Vevő megfizetni.

5.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy

a) a Vevő a szállítás teljesítése és a számla átvétele után a számla kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti;

b) a számlával, illetve a szerződéssel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve készpénzes számla esetén a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban, számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével;

c) számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben: § a számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak, ide nem értve a szövegezési pontatlanságot, ami utólag, egyoldalú -számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozattal módosítható; és § a felmerült kifogás szavatossági kötelezettség keretében kijavítható, és arra a Szállító írásban kötelezettséget vállal.

5.6. Átutalás esetén a felek a fizetést a Szállító bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.7. Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Vevő minden további felhívás nélkül késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén a Szállító évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.8. A Szállító a listaárhoz képest biztosított kedvezményeket a pontos és hiánytalan fizetést feltételezve adja. Ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a leszámlázott Áru listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.

5.9. Nagymértékű vagy ismétlődő késedelmes fizetés esetén Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti.

5.10. Részszállítás esetén, amennyiben a Vevő bármely részlet kifizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a további teljesítéseket a hátralékos számlaösszeg kiegyenlítéséig felfüggeszteni.

5.11. Amíg a Vevő az Áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, a Szállító fenntartja a tulajdonjogát az Árun. Vevő az Árut – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg. A Vevő köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges harmadik felet, amennyiben ezen harmadik fél eljárása érintheti a Szállító tulajdonában lévő Árut (végrehajtás, lefoglalás stb.).

6. Felelősség

6.1. A Szállító által javasolt Áru esetén a Szállító csak az Áru azon tulajdonságaiért vállal felelősséget, melyekről és amelyekkel kapcsolatos elvárásokról a Vevő előre, írásban és kellő részletességgel tájékoztatta.

6.2. A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami az Áru nem rendeltetésszerű, vagy nem szakszerű használatából, – ide értve az Áru helytelen raktározását, tárolását is -, illetve rongálásából ered.

6.3. A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, amikor a szállítás meghiúsulásához vagy késedelmes teljesítéséhez vezető ok a Szállító érdekkörén kívül merült fel.

6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy miután az Áru beszerzésére a nemzetközi kereskedelemben kerül sor, és a különböző szállítási fázisokon keresztül az Áru a Szállító legnagyobb gondossága ellenére sérelmet szenvedhet, a megrendelt mennyiség 1%-át meg nem haladó hiba vagy hiányosság nem minősül a Szállító hibás teljesítésének. A Szállító erre tekintettel javasolja a Vevőnek, hogy a megrendelni kívánt mennyiséget ennek figyelembevételével határozza meg. Amennyiben Vevő a megrendelt mennyiségnek pontosan megfelelő hibátlan áru leszállítását igényli, úgy ezen igényét írásban, legkésőbb a megrendeléssel egy időben köteles jelezni Szállítónak. A késedelmes írásbeli jelzés hatálytalan. A hibásan leszállított, vagy le nem szállított Áru megrendelés szerinti ellenértékét a Szállító nem számlázza ki.

6.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „vis maior” esetében a Szállító jogosult a szállítást a „vis maior” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, avagy azonnali hatályú felmondást alkalmazni. Emiatt a Szállítót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Vevő részéről. „Vis maior”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más hasonló olyan körülmények, melyek a Szállító által elháríthatatlanok és a szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis maior”-nak kell tekinteni azt is, ha ezek a körülmények valamely, a Szállító általi teljesítéshez igénybe vett beszállítónál, illetve Vállalkozónál következnek be.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Ha a Vevő teljesítés illetve megrendelés előtt nem kéri termékminta vagy nyomatminta bemutatást, akkor ezzel kifejezetten elfogadja ennek kockázatait. Termékminta vagy nyomatminta térítési díj ellenében készül, de a Szállító és az Ajánlatkérő megegyezhet arról, hogy ezt a költséget megrendelés esetén a Szállító a megrendelés összegéből jóváírja. Termékminta és nyomatminta bemutatásának költségen kívül határidő vonzata is van.

7.2. A Felek kötelesek minden, a szerződés teljesülése során tudomásukra jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni – ez különösen vonatkozik az Áru árára és paramétereire – és nincs joguk ahhoz, hogy ezen információkat harmadik személy számára hozzáférhetővé tegyék, ide értve főként a másik Fél versenytársait. A Felek felelősséggel tartoznak azért, hogy az alkalmazottaik és a megbízottaik is teljesítsék ezen titoktartási kötelezettséget.

7.3. A Szállító jogosult a Vevőt a hirdetési anyagaiban kapcsolatként feltüntetni, kivéve, ha a Vevő ez ellen írásban kifejezetten tiltakozik.

7.4. A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos honlapján (reklamtrade.hu) teszi közzé.

7.5. A megrendelésben/visszaigazolásban feltüntetett mennyiséghez képest maximum 5%-kal alacsonyabb mennyiség szállítása és számlázása technikai okok miatt megengedett!

7.6. A megrendelésben/visszaigazolásban feltüntetett mennyiséghez képest maximum 5%-kal alacsonyabb mennyiség szállítása és számlázása technikai okok miatt megengedett!

7.7. A szállított cikkek színben, méretben és kidolgozásban kis eltérést mutathatnak a katalógusban közöltektől vagy a korábban szállítottaktól.

7.8. Tekintettel arra, hogy az emblémát minden termék esetén különböző alapanyagra és alapszínekre nyomjuk, ezért a kért emblémázási színek nyomását csak közelítő színhelyességgel tudjuk vállalni.

7.9. A törött, sérült, vagy hibás termékeket jóváírjuk, de a hiány pótlását saját költségünkön nem tudjuk vállalni, tekintettel a kis darabszámra jutó magas emblémázási indulóköltségre és szállítási költségre.

7.10. Jelen ÁSZF módosításra a Szállító bármikor, egyoldalúan jogosult, a már megkötött szerződésekre azonban a megkötésükkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

7.11. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

7.12. A felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó.

7.13. A jelen ÁSZF 2016. Január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.